اخبار شرکت

هشدار از تعطیلات: تعطیلات جشنواره قایقرانی اژدها از 17 ژوئن 18 ژوئن.

2018-06-16

هشدار از تعطیلات:اژدها قایق جشنوارهتعطیلات از 17 ژوئن 18 ژوئن.


The اژدها قایق Festival is celebrated on the fifth day of the fifth month of the Chinese calendar.


The اژدها قایق Festival in China is in honour of the famous ancient poet, Qu Yuan.


این بهتر است برای نژادهای اژدها قایق، به ویژه در مناطق جنوبی شناخته شده است.