اخبار شرکت

اعلان تعطیلات: تعطیلات جشنواره قایق اژدها از 17 ژوئن 18 ژوئن.

2018-06-16

اطلاعیه تعطیلات:اژدها قایق جشنوارهتعطیلات از 17 ژوئن 18 ژوئن.


جشنواره قایق اژدها در پنجمین روز از پنجمین ماه تقویم چینی جشن گرفته می شود.


جشنواره قایق اژدها در چین به افتخار شاعر معروف باستانی، کو یوان برگزار می شود.


بیشتر برای مسابقات قایق اژدها، به ویژه در مناطق جنوبی شناخته شده است.