اخبار صنعت

توزیع چیست؟

2018-08-24
توزیع چیست؟
یک رطوبت گیر را با یک diffuser نفت ضروری نکنید. اشعه ماوراء بنفش از رطوبت ساز ها متفاوت است، زیرا آنها به طور خاص طراحی شده اند تا قطره های اسانس، مخلوط روغن با آب در مخازن خود و توزیع شوند. چهار نوع از diffusers اسانس وجود دارد: اولتراسونیک، اشباع، حرارت و تبخیر.

آنها برای تبخیر یک غبار خوب با استفاده از روغن های اساسی طراحی شده اند که اثر سرما را برای آروماتیزه کردن اتاق اتاق طراحی کرده اند.