اخبار صنعت

Hanergy is here to subvert your imagination of solar energy

2018-08-18

از سال 1839، دانشمند فرانسوی بکرر "اثر فتوولتائیک" را کشف کرد. تا سال 1954، دانشمندان آمریکایی Chabbin و Pilson اولین سلول خورشیدی کریستال سلولی خورشیدی را ساختند و سپس صنعت تولید انرژی فتوولتائیک پس از دهه 1990 به سرعت توسعه یافت. صنعت خورشیدی که طی صد سال از تاریخ گذشت، محدود به صحنه های ساده مانند زمین های نیروگاه یا آبگرمکنهای خورشیدی نیست، بلکه در قالب یک محصول جدید، به زندگی روزانه مردم نفوذ کرده است، زندگی جدیدی را به وجود آورده است سبک ها و محصولات به مردم. تجربه.