اخبار شرکت

پیشرانه ترین نور مسیر استوانه ای پلاستیکی سیاه خورشیدی

2019-01-03


این چراغ استوانه ای استوانه ای پلاستیکی سیاه خورشیدی پیشرانه ترین نور خورشیدی ما است ، ما یک سفارش فوری دریافت کردیم بنابراین مجبوریم محصولات بیشتری برای سهام تولید کنیم!