اخبار شرکت

روز تجربه فرآیند تولید

2020-09-26

امروز یک روز تجربه فرآیند تولید هفتگی است.

همکاران تجاری ساعت 9 صبح در کف مغازه جمع شدند و منتظر شدند تا مدیر تولید یک ترتیب واحد را بگیرد. مدیر تولید ابتدا کل فرایند تولید را برای همه همکارانش رواج می دهد. سرانجام ، وظیفه امروز تکمیل وظیفه بسته بندی است. نزدیک به دو ساعت طول کشید تا همه با هم کار کنند تا سرانجام کل کار را به پایان برسانند. پایان کار امروز را باز کنید ، ما همچنین چیزهای زیادی از آن یاد می گیریم.