اخبار شرکت

رفاه شرکت

2020-09-28

جشنواره میانه پاییز ، یک جشنواره سنتی چینی ، تنها چند روز دیگر فاصله ندارد. این شرکت پیشاپیش هدایای تعطیلات را برای کارمندان خود سفارش داده است. امروز به هر یک از همکاران در شرکت.