اخبار شرکت

خیرات خیرات

2019-02-16

ما در پایان سال 2018 600 چراغ خورشیدی جاده خورشیدی به زادگاه مدیر اهدا می کنیم. نور در طول روز نور خورشید را جذب می کند و شبانه جاده کشور را به طور خودکار روشن می کند! ما از تزئین زادگاه خود بسیار خوشحالیم.